Disclaimer

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Insight Affair en een cliënt waarop Insight Affair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Insight Affair is een initiatief van:

GV Fashion
Bosveldstraat 114
3500 Hasselt

BTW: BE0 894.837.866

griet@insightaffair.be

 

2. Inspanningen Insight Affair 

Insight Affair zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Insight Affair zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Insight Affair melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Insight Affair het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Insight Affair de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Insight Affair de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Insight Affair moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

4. Betaling

Insight Affair vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Insight Affair vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Insight Affair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Insight Affair neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Insight Affair behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Insight Affair zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

Insight Affair is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Insight Affair verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Insight Affair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Insight Affair is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Insight Affair is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

 

8. Beschadiging & diefstal

Insight Affair heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Insight Affair meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Insight Affair. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal Insight Affair de behandeling opnieuw verrichten.

 

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Insight Affair het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren inder opgaaf van redenen.

 

11. Recht

Alle inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van Insight Affair en is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie voor andere doeleinden dat persoonlijk gebruik, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Insight Affair griet@insightaffair.be.

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil betreffende de inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, België.